Ґендерна роль – нормативний різновид поведінки людини в суспільстві, що очікується та вимагається від неї як від представника/-ці конкретної статі.

Ґендерні ролі обумовлені диференціацією людей у суспільстві за ознакою статі. Ґендерна роль — диференціація діяльності, статусів, прав і обов’язків залежно від їх статевої приналежності. Ґендерні ролі — вид ролей соціальних, вони нормативні, висловлюють певні соціальні очікування (експектації), проявляються в поведінці. На рівні культури вони існують у контексті певної системи статевої символіки та стереотипів маскулінності та фемінності. Ґендерні ролі завжди пов’язані з певною нормативною системою, яку особистість засвоює і відбиває у своїй свідомості та поведінці.

Таким чином, ґендерні ролі можна розглядати як зовнішні прояви моделей поведінки та стосунків, які дозволяють іншим людям судити про приналежність індивіда до чоловічої або жіночої статі. Іншими словами, ґендерна роль — це соціальний прояв ґендерної ідентичності індивіда (Юркова & Клецина, 2010, c. 100).

Ґендерні ролі можна вивчати на трьох різних рівнях. На макросоціальному рівні мова йде про диференціацію соціальних функцій за статевою ознакою й у відповідних культурних нормах. Описати «жіночу роль» на цьому рівні — означає розкрити специфіку соціального становища жінки (типові види діяльності, соціальний статус, масові уявлення про жінку) через співвіднесення його з положенням чоловіка в рамках даного суспільства.

На рівні міжособистісних відносин ґендерна роль є похідною не тільки від загальносоціальних норм і умов, а й від досліджуваної конкретної системи спільної діяльності. Роль матері або дружини завжди залежить від того, як конкретно розподіляються обов’язки в даній сім’ї, як визначаються в ній ролі батька, чоловіка, дітей тощо.

На інтраіндивідуальному рівні інтерналізована ґендерна роль є похідною від особливостей конкретної особистості: індивід будує свою поведінку в якості чоловіка чи батька з урахуванням своїх уявлень про те, яким, на його думку, взагалі має бути чоловік, на основі всіх своїх усвідомлених або неусвідомлених установок і життєвого досвіду (Юркова & Клецина, 2010, c. 103).

Література:

Юркова, Е. В., Клецина, И. С. (2010). Е. Е. Ли. (Сост.), Гендерные роли. Ґендерная психология: хрестоматия (с. 100 – 103). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та.

Коментарі:


*

code