Сексизм (англ. sexism, від лат. sexus – стать, синонім – ґендерна дискримінація) – упереджене ставлення, дискримінація людини за ознакою статі чи ґендерною ідентичністю. У суспільстві сексизм може бути представлений у вигляді системи стереотипів, офіційно закріплених положень чи навіть ідеології. В основі сексизму лежить переконання про перевагу однієї статі над іншою. Основним противником сексизму виступає фемінізм.

У ґендерній теорії розрізняють три види сексизму: інституційний — дискримінація на рівні суспільства та його інститутів, міжособистісний — дискримінація людини іншою людиною і внутрішній — коли людина сама тиражує дискримінаційні установки до власної статі, приймаючи їх за істину.

Американські вчені Пітер Глік (Peter Glick) і Сьюзан Фіске (Susan Fiske) виділяють три види сексизму: ворожий, доброзичливий і амбівалентний [1].

Ворожий сексизм є негативною установкою, яка включає в себе переконання про неповноцінність жінок порівняно з чоловіками, в тому числі й про більш низький рівень інтелекту жінок.

Доброзичливий сексизм  розглядається як система стереотипних переконань про жінок, які породжують суб’єктивно позитивні почуття по відношенню до жінок у тому, хто їх відчуває, а також схильні викликати поведінку, яка зазвичай класифікується як просоціальна (наприклад, допомога, турбота) [1, с. 491]. Цей тип сексизму дискримінує жінок, оскільки ґрунтується на перевазі чоловіків, сильної статі.

Ворожий сексизм і доброзичливий сексизм мають тенденцію корелювати, оскільки обидва базуються на схожих переконаннях щодо жінок. Обидва типи сексизму розглядають жінок як «слабку стать» і вважають, що саме тому вони повинні виконувати домашні та допоміжні ролі в суспільстві. Доброзичливі сексисти бажають захищати жінок, вони поважають і захоплюються їх ролями матерів і дружин, вони ідеалізують жінок як романтичні об’єкти кохання. Ворожі сексисти сприймають жінок як нездатних займати владні позиції [1, c. 312 - 313].

Чоловік або жінка можуть одночасно виявляти і ворожий, і доброзичливий сексизм по відношенню до різних жінок (амбівалентний сексизм). Амбівалентні сексисти стереотипно негативно реагують на одних жінок і стереотипно позитивно – на інших, у той час як несексисти не поділяють жінок на категорії та не підтримують ґендерні стереотипи [1, c. 313], [3].

Література:

1. Glick, P., & Fiske, S. T. (1996).  The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism.  Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512.

2. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. — СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003.— 384 с.

3. Сексизм // Словарь гендерных терминов/ Составитель З. В. Шевченко [Электронный pecypc]. – Режим доступа: : http://a-z-gender.net/seksizm.html

Коментарі:


*

code