Сексизм (англ. «sexism», від лат. «sexus» – стать, синонім – ґендерна дискримінація) – упереджене ставлення, дискримінація людини за ознакою статі чи ґендерною ідентичністю. У суспільстві сексизм може бути представлений у вигляді системи стереотипів, офіційно закріплених положень чи навіть ідеології. В основі сексизму лежить переконання про перевагу однієї статі над іншою. Основним противником сексизму виступає фемінізм.

У ґендерній теорії розрізняють три види сексизму: інституційний — дискримінація на рівні суспільства та його інститутів, міжособистісний — дискримінація людини іншою людиною і внутрішній — коли людина сама тиражує дискримінаційні установки до власної статі, приймаючи їх за істину.

Американські вчені Пітер Глік (Peter Glick) і Сьюзан Фіске (Susan Fiske) виділяють три види сексизму: ворожий, доброзичливий і амбівалентний (Glick & Fiske, 1996).

Ворожий сексизм є негативною установкою, яка включає в себе переконання про неповноцінність жінок порівняно з чоловіками, в тому числі й про більш низький рівень інтелекту жінок.

Доброзичливий сексизм  розглядається як система стереотипних переконань про жінок, які породжують суб’єктивно позитивні почуття по відношенню до жінок у тому, хто їх відчуває, а також схильні викликати поведінку, яка зазвичай класифікується як просоціальна (наприклад, допомога, турбота) (Glick & Fiske, 1996, р. 491). Цей тип сексизму дискримінує жінок, оскільки ґрунтується на перевазі чоловіків, сильної статі.

Ворожий сексизм і доброзичливий сексизм мають тенденцію корелювати, оскільки обидва базуються на схожих переконаннях щодо жінок. Обидва типи сексизму розглядають жінок як «слабку стать» і вважають, що саме тому вони повинні виконувати домашні та допоміжні ролі в суспільстві. Доброзичливі сексисти бажають захищати жінок, вони поважають і захоплюються їх ролями матерів і дружин, вони ідеалізують жінок як романтичні об’єкти кохання. Ворожі сексисти сприймають жінок як нездатних займати владні позиції (Нельсон, 2003, c. 312 – 313).

Чоловік або жінка можуть одночасно виявляти і ворожий, і доброзичливий сексизм по відношенню до різних жінок (амбівалентний сексизм). Амбівалентні сексисти стереотипно негативно реагують на одних жінок і стереотипно позитивно – на інших, у той час як несексисти не поділяють жінок на категорії та не підтримують ґендерні стереотипи (Нельсон, 2003, c. 313), (Шевченко, 2016).

Перелік використаних джерел:

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996).  The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism.  Journal of Personality and Social Psychology, 70, 491-512.

Нельсон, Т. (2003). Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения. Санкт-Петербург.: «прайм-ЕВРОЗНАК».

Шевченко, З. В. (Уклад.). (2016). Сексизм. Словник ґендерних термінів. Відновлено з  http://a-z-gender.net/seksizm.html

Коментарі:


*

code