1. M. I. Boichenko, Z. V. Shevchenko, V. V. Pituley. The Role of Biological and Social Factors in Determining Gender Identity // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – NO 15. – Pp. 11–21.

Шевченко З. В. Теорія статево-рольової соціалізації особистості (філософська оцінка) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (3). – С. 201–206.

Шевченко З. В. Антидискриминационная экспертиза образовательного контента: гендерный аспект // Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 20-21 сент. 2018 г. / ред.кол. : Коршунов Г.П. (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск : СтройМедиаПроект, 2018. – С. 287-288.

Шевченко З. В. Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності / Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2017. Випуск 19. – С. 63–73.

Shevchenko Zoya. Gender Stereotypes as an Indicator of Gender Incompetence of Modern Ukrainian Young People: Survey Result Analysis // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, IV(17), I.: 108, 2016. Pp. 70-73.

Шевченко З. В. Гендерные стереотипы современного студенчества: результаты анкетного опроса // «Роль женщины в развитии современной науки и образования». Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Минск, 17–18 мая 2016 г. – С. 853–857.

Словник ґендерних термінів / Укладач Шевченко З. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с.

Шевченко З.В. Критика радикального фемінізму // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 84 – 85.

Шевченко З.В. Ідея біодетермінізму в ґендерній теорії // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 23-24 січня 2015 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 106-108.

Шевченко З. В. Екофемінізм: соціально-філософський огляд // Актуальні проблеми філософії та соціології . – Випуск 4. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 166 – 171.

Шевченко З.В. Результати анкетного опитування «Ґендерні стереотипи сучасної студентської молоді» [Електронний ресурс] / З.В. Шевченко. – Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/rezultati-anketnogo-opituvannya-genderni-stereotipi-suchasnoi-studentskoimolodi.html

Шевченко З. В. Ґендерний статус як елемент соціальної ієрархії // Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-10 жовтня 2015 року) – Черкаси, 2015. – C. 44 – 45.

Шевченко З. В. Криза ідентичності як деструктивний прояв індивідуалізму: соціально-філософський аналіз / З. В. Шевченко //Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія. – 2007. – Вип. 106. – С. 37–46.

Шевченко З.В. Актуалізація принципу індивідуалізму в аспекті відносин особистості та суспільства // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 40. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – С. 148-156.

Шевченко З.В. Поняття «егоїзм» та його соціальна експлікація // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 36. – К.: Український центр духовної культури, 2003. – С. 135-143.

Шевченко З.В. Історико-філософське осмислення проблеми егоїзму в контексті розвитку наукової думки про особистість та суспільство // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 30. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – С. 110-120.

Коментарі:


*

code